Het word TIJD dat het kabinet eens naar het volk gaat luisteren

Gepubliceerd op 14 oktober 2021 om 12:43

Foto: Wilhelmus is een protestlied 

Wanneer word het kabinet wakker en gaat het eindelijk eens luisteren naar het volk

Wanneer gaat het Kabinet nu eens naar het Nederlandse volk luisteren, deze corona ellende duurt nu al 19 maanden. Maar het is  eigenlijk niet eens iets van de laatste 19 maanden.

Zorgmedewerkers en andere sectoren waar al jaren word bezuinigd zijn al jaren klaar met Rutte en kornuiten.
Als je in de laatste 40 jaar kijkt zijn er vaker situaties geweest waarbij de bevolking het kabinet wel kon wurgen.
Geen woning geen kroning
En zo zijn er meer dingen terug te halen uit het verleden.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking geeft dus al tijden aan dat ze klaar zijn met de leugens uit Den-Haag.

Misschien moeten we maar eens naar Den-Haag gaan met onze drum bands en trompetten, en dan in volle borst het WILHELMUS gaan zingen voor het kantoor van VWS (ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport)

De geschiedenis van het volkslied:

Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. De tekst is omstreeks 1570 aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog geschreven op een bestaande melodie. Het lied was populair als militaire mars en betekende een ondersteuning in de strijd van de Nederlanden tegen de Spaanse overheerser.

Een volkslied is een lied dat dienstdoet als volk of staats symbool voor een volk of natie, al dan niet samenvallend met of in een staatkundig verband. 

Waarom het Wilhelmus, ik ben (niet) van Duitse bloed?

Het 'Duitsen bloed' mag dan wel toepasselijk zijn voor de koninklijke familie, oorspronkelijk was Duits een ander woord voor Nederlands. Denk maar aan het Engelse 'Dutch', dat daar vandaan komt. Eigenlijk zingen we dus gewoon dat we van Nederlands bloed zijn.Waarom het Wilhelmus?

Het Wilhelmus zoals wij dat vandaag de dag kennen is dus een protestlied: een lied dat kritiek uit op een bestaande situatie, met als doel om iedereen ervan te overtuigen dat verzet tegen de regering nodig is. Dat verzet leidde in dit geval tot de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Dus waarom zouden we dit niet in kunnen zetten en allemaal zingen uit volle borst vanuit ons zelf we zijn namelijk allemaal van (Duitse) Nederlands bloed!!!

De tekst van het Wilhelmus:

Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Tweede couplet
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Derde couplet
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Vierde couplet
Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Vijfde couplet
Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,[15]
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Zesde couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Zevende couplet
Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Achtste couplet
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Negende couplet
Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Tiende couplet
Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Elfde couplet
Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Twaalfde couplet
Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Dertiende couplet
Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Veertiende couplet
Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

Vijftiende couplet
Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid


Help ons !!

Help Independent-News in de lucht te houden met een donatie zodat deze pagina kan blijven bestaan ⬇️


Reactie plaatsen

Reacties

Huub
2 maanden geleden

Wauw ja dit is ecxact wat we zouden moeten doen, genoeg is genoeg!!!